Om nätverket

Det nationella RUC-nätverket samlar landets samtliga RUC, regionala utvecklingscentrum eller motsvarande funktioner vid lärosäten med lärarutbildning. Syftet med nätverket är att främja lärosätenas arbete i gemensamma skolsamverkansfrågor, agera som samarbetspart till nationella aktörer inom skolområdet (Skolverket, Skolforskningsinstitutet etc.) och fungera som en arena för erfarenhetsutbyte mellan RUC.

Det nationella nätverket är indelat i fyra geografiska områden:

  • RUC Syd (Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Lunds universitet, Jönköping University, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet)
  • RUC Väst (Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet)
  • RUC Öst (Stockholms universitet, Södertörns högskola, Mälardalens Högskola, Örebro universitet, Högskolan i Dalarna, Uppsala universitet, Högskolan i Gävle)
  • RUC Nord (Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet)

Om RUC
RUC finns vid de lärosäten som har lärarutbildningar och fungerar som arenor för samverkan mellan lärosätet och förskolor/skolor/huvudmän. RUC vid de olika lärosätena skiljer sig åt vad gäller vilka funktioner man ansvarar för t.ex. att organisera nätverk, driva projekt för forskningssamverkan, anordna uppdragsutbildningar och Lärarlyftskurser. Vid vissa lärosäten heter enheterna RUC medan man på andra håll valt andra namn för verksamheten.

För en beskrivning och analys av RUC i Sverige åren 1997-2010 hänvisas till Lena Öijens avhandling Samverkan lärosäte – skola: en studie av regionalt utvecklingscentrum som samarbetspart (Örebro universitet 2014)